Behandelmethoden

1. Psychomotorische ontwikkelingsstimulatie (volgens Hendrickx)

Natuurlijke ontwikkeling weer op gang brengen

De kritische ontwikkelingsbegeleider is erop gericht het (ontredderde) gedragssysteem van het kind te herstellen en het weer op zijn best te laten functioneren, zodat de natuurlijke ontwikkeling weer op gang gebracht kan worden.

Vitaal, motorisch, affectief en cognitief

Dit gebeurt door begeleidend en therapeutisch in te grijpen op de (meestal verborgen) oorzaken van het probleemgedrag en/of het onderpresteren, zodat diepgrijpende veranderingen mogelijk worden. De kritische ontwikkelingsbegeleiding houdt rekening met alle aspecten van het functioneren: vitaal, motorisch, affectief en cognitief, maar vertrekt steeds vanuit lichamelijke aangrijpingspunten: vitale en emotionele grondspanningen en sensomotorische en cognitief-motorische tekorten.

Een nieuw lichamelijk zelfvertrouwen 

Door het in evenwicht brengen van de niet bewuste en bewuste spanningssystemen in het lichaam wordt gestreefd naar een positieve lichaamsbeleving, die het mogelijk maakt om gemakkelijker alle bewegingsmogelijkheden van het lichaam te ontdekken en te gebruiken. Dit leidt tot een vernieuwd en deugddoend lichamelijk zelfvertrouwen. De nieuwe bewegingsmogelijkheden van het gevoelig gemaakte lichaam vergemakkelijken dan het verkennen, verrijken, uitbreiden en systematisch ordenen van de bewegings- en waarnemingsruimte en van de tijdsorganisatie. In de beter geordende en overzichtelijk gemaakte wereld wordt dan gewerkt aan het verbeteren van het doelgerichte handelen en denken, wat het schoolse leren bijvoorbeeld nieuwe kansen geeft. Deze nieuwe en soepelere mogelijkheden en kansen bieden zich ook aan in het persoonlijk en sociale leven.

De doelstellingen van deze therapie zijn:

  • Terugvinden van de natuurlijke eenheid van lichaam en geest 
  • Opnieuw in evenwicht brengen van het lichaam tijdens of na perioden van stress of nervositeit. 
  • Ontwikkelingsstimulatie bij vertraagde ontwikkeling. 
  • Aanpakken van leermoeilijkheden: lezen, schrijven, rekenen, concentratieproblemen. 
  • Herstel van psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn,…) 
  • Stimuleren van de vertraagde neurologische ontwikkeling

2. Cognitieve stimulatie (volgens Feuerstein)

Feuerstein-therapie richt zich op het stimuleren van leerstrategieën en denkvaardigheden.

Het gaat uit van de modificeerbaarheid van alle mensen. Dit wil zeggen dat elk mens, ongeacht zijn huidige niveau (of IQ) de mogelijkheid in zich heeft om zich verder te ontwikkelen. De Feuerstein methode is een bijzonder succesvolle methode om mensen te leren leren. Het is een methode om mensen van welke leeftijd dan ook, beter en efficiënter te leren leren. Leren leren is het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden (de gereedschappen om te denken, problemen op te lossen en te leren).

De ontwikkeling van die cognitieve vaardigheden is noodzakelijk opdat we ten volle kunnen profiteren van leeraanbod: spontaan (in de dagdagelijkse praktijk) en opgezet leeraanbod (o.a. onderwijs en begeleiding). Ze zijn noodzakelijk in het leven om een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bereiken. Organiseren, vergelijken, analytisch waarnemen, classificeren zijn denkprocessen die als vanzelfsprekend beschouwd worden. Het hele denksysteem is erop gebaseerd, maar vaak vergeet men ze aan te leren. Hierdoor presteert uw kind onder zijn niveau.

3. Neurologische ontwikkelingsstimulatie ( volgens Bobath en Vojta)

Bobath- therapie werkt met kinderen met zeer uiteenlopende problemen

Bepaalde kinderen vertonen een min of meer vertraagde neuro-motorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met cerebrale parese. Andere kinderen vertonen een lichte en voorbijgaande dysharmonische neuro-motorische ontwikkeling. Bij deze laatste zal de tussenkomst van de therapeut natuurlijk tijdelijk en minder intensief zijn.

We gebruiken de term cerebrale parese om hersenletsels te beschrijven

Deze hersenletsels die in de perinatale periode (einde zwangerschap, bij bevalling , tijdens de eerste 2 levensjaren) ontstaan zijn kunnen op lange termijn afwijkingen in de organisatie van houding en beweging veroorzaken. De oorzaken van deze laesie op het niveau van het centrale zenuwstelsel kunnen divers zijn : een infectie bij de moeder tijdens de zwangerschap een probleem bij de geboorte een genetisch probleem een hersenbloeding zuurstofgebrek bij de bevalling prematuur geboren baby’s

Een vertraging in de psychomotorische ontwikkeling doet een alarmbel rinkelen bij ouders en professionelen.

Een vertraging in de psychomotorische ontwikkeling is niet noodzakelijk een signaal van hersenverlamming. Een psychomotorische retardatie kan vele andere oorzaken hebben dan CP. De therapeutische ondersteuning is belangrijk voor het bieden van een betere levenskwaliteit aan het kind. Ook al is de genezing spijtig genoeg niet mogelijk, ondanks de verschillende therapeutische begeleidingsmogelijkheden, toch zal de ernst van de handicap en de toekomstige autonomie sterk bepaald worden door de kwaliteit en de regelmaat van de therapeutische begeleiding.